زیر ساخت و مراکز داده

تجهیزات قابل ارائه ما

سیستم ایمنی و امنیت فیزیکی

مرکز داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که ...

تاسیسات الکتریکال

مرکز داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که ...

تاسیسات مکانیکال

مرکز داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که ...

سیستم کنترل و مانیتورینگ

مرکز داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که ...

تجهیزات پسیو شبکه

مرکز داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که ...